leunen, maandag 20 Mei 2019

Dorpsraad
Welkom
Leden
Notulen actueel
Notulen archief
Projecten
Jaarverslag
Leefbaarheidsbudget
Uitleen materialen
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Leunen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Welkom in Leunen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Leefbaarheidsbudget << Terug naar vorige pagina
Aanvraag bijdrage leefbaarheidsbudget

Aanvraag financiële bijdrage bij Dorpsraad Leunen

De Dorpsraad Leunen heeft de mogelijkheid voor het geven van een financiële bijdrage
(subsidie)  ten behoeve van activiteiten en projecten die in Leunen plaatsvinden.

Het toekennen van subsidies vindt plaats door toetsing van de subsidieaanvragen aan de voorwaarden, zoals genoemd verderop in dit document. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de Dorpsraad in haar vergadering van 16-01-2017.


Voorwaarden aanvraag financiële bijdrage bij Dorpsraad Leunen

1. Doel.
De subsidie van de Dorpsraad is vooral bedoeld om activiteiten en projecten te ondersteunen die het dorpsbelang en leefbaarheid van Leunen benadrukt. Het betreft nadrukkelijk het financieel ondersteunen van activiteiten of projecten. Het gaat niet om het (structureel) financieel ondersteunen van organisaties.
Dit betekent dat de te subsidiëren activiteit of project zo duidelijk mogelijk inzichtelijk moet worden gemaakt.

2. Aanvrager.
De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn of dient (aantoonbaar) een groep te vertegenwoordigen.

3. Aanvraag
Alle aanvragen (dus ook van werkgroepen die handelen onder de vlag van de Dorpsraad) moeten aan de gestelde criteria voldoen. Het mag geen politiek, religieus, charitatief of commercieel doel zijn.
Ze dienen schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de Dorpsraad en voorzien te zijn van argumenten.

4. Cofinanciering.
De subsidie richt zich op cofinanciering. Dat betekent dat een deel van de kosten gedragen dient te worden door de subsidieaanvrager en/of door andere groeperingen of organisaties. Tevens dienen andere fondsen e.d. benut te worden. Een deel van de kosten, gedragen door subsidieaanvrager, mag ook worden uitgelegd als het inbrengen van eigen arbeid, werkzaamheden, middelen en/of voorzieningen.

5. Garantiesubsidie.
De subsidie kan verstrekt worden als garantiesubsidie.
Met deze voorwaarde wordt aangegeven dat de subsidie een maximumsubsidie betreft die alleen maar volledig wordt uitgekeerd als het gehele bedrag nodig is om te komen tot een sluitende eindafrekening. Indien de subsidie leidt tot een positief eindresultaat, zal de definitieve subsidie zoveel lager zijn dan de garantiesubsidie, als nodig is om te komen tot een sluitende eindafrekening.

6. Draagvlak.
Bij de toewijzing van garantiesubsidie kan het zijn dat er gekeken wordt naar het aantal personen dat naar verwachting zal deelnemen aan de activiteit dan wel project. Een ander uitgangspunt is dat indien het aantal cofinancierders groter is, er mag worden aangenomen dat het draagvlak binnen het dorp voor betreffende activiteit dan wel project eveneens
groter is.

7. Financiële onderbouwing.
Beoordeling van het subsidieverzoek vindt plaats na overlegging van een begroting waarin inzicht wordt verschaft in de te verwachten kosten en baten. Indien de activiteit in het verleden al eens heeft plaats gevonden, dient eveneens de meest recente eindafrekening te worden overlegd. Om de hoogte van de subsidie te kunnen vaststellen, is een overzicht van de te verwachten kosten en baten noodzakelijk.
De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats aan de hand van een overzicht van inkomsten en uitgaven (eindafrekening en verantwoording).

8. Afhandeling door de Dorpsraad Leunen, beslistermijn.
Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat het formulier wordt ingevuld zoals is toegevoegd aan dit document.
Voor zover dit past binnen de taak om zorgvuldig te handelen (vergaderfrequentie, voorbereidingstijd), zal de Dorpsraad er naar streven om de aanvragen om subsidie zo snel mogelijk af te handelen. Bij voorkeur in de eerstvolgende vergadering na binnenkomst van de aanvraag. Het is wenselijk dat een vertegenwoordiging van de groep die de aanvraag indient op een reguliere vergadering van de dorpsraad uitleg geeft over het ingediende verzoek.
De secretaris zal daarvoor de indiener van het verzoek uitnodigen.
De (schriftelijke) toezegging van de subsidie en de omvang daarvan vindt zo snel mogelijk plaats nadat de Dorpsraad Leunen hierover een besluit heeft genomen. De activiteit en/of bestedingsdoel moet binnen een halfjaar na toekenning plaatsvinden.

9. Voorschot
Op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager kan de Dorpsraad een voorschot verstrekken. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een motivering.

10. Financiële verwerking
De toegekende financiële bijdrage zal als zodanig geoormerkt in de financiële administratie van de Dorpsraad worden opgenomen.

11. Aanvullende voorwaarden toekenning subsidie.
Aan de toekenning van subsidie aan een activiteit dan wel project, kunnen voorwaarden worden verbonden o.a. met betrekking tot uitvoering project, communicatie, cofinanciering, verslaggeving etc..
Deze aanvullende voorwaarden zullen schriftelijk medegedeeld worden, tegelijkertijd met de toezegging van de subsidie en de omvang daarvan.

12. Geen beroep besluitvorming mogelijk.
De Dorpsraad besluit zelfstandig over de ingediende aanvraag en zal dit besluit beargumenteren bij aanvrager. Tegen de besluitvorming van de Dorpsraad is geen beroep mogelijk.Procedure

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden. 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de secretaris van de Dorpsraad:

Secretaris Dorpsraad
p/a Pascherhof 49
5809 BW  Leunen
secretaris@dorpsraadleunen.nl


Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing